Έκθεση για το σχεδιασμό των προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης

Η έκθεση για την κατάσταση του σχεδιασμού των τριών προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης του BUILD UP Skills UPSWING