Έκθεση σχετικά με το σχεδιασμό του δια-επαγγελματικού προγράμματος

Διαβάστε την έκθεση αναφορικά με το σχεδιασμό του δια-επαγγελματικού προγράμματος ως εισαγωγικού εκπαιδευτικού σπονδύλου στα σχήματα κατάρτιστης του BUILD UP Skills UPSWING