Ενημερωτικά Φυλλάδια προς τους εκπαιδευομένους

Διαβάστε και κατεβάστε εδώ τα ενημερωτικά φυλλάδια για τους εκπαιδευομένους του BUILD UP Skills UPSWING.

Τι προσφέρει η πιστοποίηση BUS UPSWING, σε ποιους απευθύνονται τα προγράμματα κατάρτισης, πώς θα πιστοποιητείτε; Όλες οι συνοπτικές απαντήσεις εντός.