Πρόσκληση υποβολής αίτησης συμμετοχής στα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών

Εκκινεί η υλοποίηση των προγραμμάτων Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών στο πλαίσιο του έργου BUILD UP Skills UPSWING.

Θα υλοποιηθούν τρία (3) προγράμματα εκπαίδευσης σαράντα πέντε (45) εκπαιδευτών, δια ζώσης, διάρκειας δεκαπέντε ωρών (15) το καθένα, στα ειδικά θέματα της Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενεργειακής Αποδοτικότητας για τους Τεχνικούς Μόνωσης, Αλουμινοσιδηροκατασκευαστές και Εγκαταστάτες-Συντηρητές καυστήρα, αντίστοιχα. Οι εκπαιδευτές που θα καταρτιστούν θα εκπαιδεύσουν, πιλοτικά καταρχήν, εκατόν τριάντα πέντε (135) εργαζόμενους των προαναφερθέντων επαγγελματικών κλάδων, και στη συνέχεια το σύνολο των τεχνιτών που αναμένεται να καταρτιστούν και να πιστοποιηθούν στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και την Ενεργειακή Αποδοτικότητα μέχρι το 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέχρι τις 5 Αυγούστου στα e-mail: marytsouk@inegsee.grelenik@inegsee.gr ή με φαξ, στο: 210.33.27.785 ή 210.33.04.452.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα εκπαίδευσης, για τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτών και για λήψη των σχετικών αρχείων της προκήρυξης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.