Τελική Δημοσιεύσιμη Έκθεση

Η Τελική Δημοσιεύσιμη Έκθεση του BUILD UP Skills UPSWING, που περιέχει μια σύντομη περιγραφή όλων των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων της δράσης, μπορεί τώρα να ανακτηθεί εδώ.