Γενικά

H δράση UPSWING προτείνει την ανάπτυξη τριών πλήρως λειτουργικών προγράμματων κατάρτισης μεγάλης κλίμακας, για τους: (α) τεχνικούς μόνωσης, (β) αλουμινοσιδηροκατασκευαστές και (γ) εγκαταστάτες, και συντηρητές καυστήρων, σε απόλυτη αρμονία με τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Προσόντων. Αρχικά, τα ειδικά προγράμματα κατάρτισης και προσόντων θα σχεδιαστούν σύμφωνα με τις προσδιορισθείσες ανάγκες. Κατόπιν, τα επαγγελματικά περιγράμματα των τριών επαγγελμάτων θα επικαιροποιηθούν και θα επικυρωθούν. Προτείνεται επίσης η ανάπτυξη μιας βασικής οριζόντιας ενότητας κατάρτισης στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα στα κτίρια, για όλους τους απασχολούμενους στον κλάδο. Στη συνέχεια, το υλικό εκπαίδευσης και οι κατευθυντήριες γραμμές (περιλαμβανομένης της πρακτικής κατάρτισης), καθώς και τα κριτήρια και τα εργαλεία αξιολόγησης (για τις εξετάσεις που οδηγούν στην πιστοποίηση των εκπαιδευομένων) θα αναπτυχθούν. Παράλληλα, τα πρόγραμμα της «εκπαίδευσης των εκπαιδευτών» θα σχεδιαστεί και δοκιμαστεί. Μετά από αυτά τα βήματα, τα συστήματα θα δοκιμαστούν σε πιλοτικά προγράμματα, θα αξιολογηθούν και θα αναθεωρηθούν πρωτού αναχθούν σε προγράμματα πλήρους λειτουργικού επιπέδου και μεγάλης κλίμακας.  
Καθώς το όραμα της δράσης UPSWING είναι η βιωσιμότητα και η βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και μετά τη λήξη του έργου, προτείνεται μια σειρά συνοδευτικών μέτρων για την υποστήριξη του συντονισμού και της λειτουργίας των αναπτυγμένων συστημάτων, όπως:

  • παροχή κινήτρων για την τόνωση του ενδιαφέροντος και της ζήτησης για εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης,
  • δημιουργία ενός παρατηρητηρίου για τη συστηματική παρακολούθηση των νέων δεξιοτήτων,
  • πρόταση δυνητικών μηχανισμών χρηματοδότησης,
  • δραστηριότητες επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση του κοινού.