Αποτελέσματα

Τα σημαντικότερα αναμενόμενα αποτελέσματα του UPSWING συνοψίζονται παρακάτω:

 • Ανάπτυξη τριών πλήρως λειτουργικών προγραμμάτων κατάρτισης ευρείας κλίμακας για τους: (α) τεχνίτες μόνωσης, (β) τους σιδηροαλουμινοκατασκευαστές και (γ) τους εγκαταστάτες και συντηρητές καυστήρων στην Ελλάδα.
 • Πιστοποίηση των τριών σχημάτων κατάρτισης
 • Σημαντική ενίσχυση της Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) των τριών προαναφερθέντων επαγγελμάτων.
 • 9 πιλοτικά μαθήματα, 3 ανά επαγγελματική ομάδα (σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας).
 • 3 πιλοτικά μαθήματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών, ένα για κάθε ομάδα επαγγελματιών.
 • 12 θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα μέχρι το τέλους του έργου.
 • Κατάρτιση 45 νέων εκπαιδευτών μέχρι το τέλος του έργου (και 225 στο κοντινό μέλλον)
 • Εκπαίδευση και πιστοποίηση 135 επαγγελματιών (από τις 3 επαγγελματικές κατηγορίες) μέχρι το τέλος του έργου.
 • 23.650 τεχνίτες και εγκαταστάτες συστημάτων θα καταρτιστούν μέχρι το 2020.
 • Εφαρμογή υποστηρικτικών μέτρων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των αναπτυγμένων προγραμμάτων κατάρτισης (παροχή κινήτρων για την τόνωση του ενδιαφέροντος για τα επαγγέλματα του οικοδομικού τομέα, προτάσεις για μηχανισμούς χρηματοδότησης, δραστηριότητες επικοινωνίας για την προσέλκυση ενδιαφερομένων φορέων, κλπ.).
 • Θέσπιση ενός «παρατηρητηρίου προσόντων / δεξιοτήτων» για τη συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των αναγκών σχετικά με την ενίσχυση της κατάρτισης ή / και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στα κτίρια.
 • Διαπίστευση των φορέων που θα αναλάβουν την εκπαίδευση και αυτών που θα εξετάζουν και θα πιστοποιούν τους εκπαιδευομένους