Στόχοι

Συνοπτικά οι στόχοι της δράσης UPSWING συνοψίζονται στους παρακάτω:

  • ανάπτυξη τριών πλήρως λειτουργικών προγράμματων κατάρτισης μεγάλης κλίμακας, για τους: (α) τεχνικούς μόνωσης, (β) αλουμινοσιδηροκατασκευαστές και (γ) εγκαταστάτες, και συντηρητές καυστήρων, σε θέματα Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα κτήρια.
  • στην επικαιροποίηση και πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων, ενσωματώνοντας νέες δεξιοτήτες στα ειδικά θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας
  • στην αποφοίτητηση 135 επαγγελματιών από τα μαθήματα κατάρτισης εντός της διάρκειας του έργου, και 45 εκπαιδευτών
  • στην εκπαίδευση 225 εκπαιδευτών για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δράσης μέχρι το 2020
  • στην εκπαίδευση 23,650 επαγγελματιών μέσω των σχημάτων εκπαίδευσης, μέχρι το 2020
  • Ανάπτυξη οριζόντιας, βασικής ενότητας κατάρτισης για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτήρια, για όλους τους εργατοτεχνίτες του κλάδου της οικοδομής για τη μύησή τους στις βασικές αρχές για βιώσιμα κτήρια υψηλής ενεργειακής, πριν την εξειδίκευση τους.
  • «Παρατηρητήριο» για τη συστηματική παρακολούθηση των αναγκών αναβάθμισης δεξιοτήτων ή/και απόκτησης νέων σε θέματα ενεργειακών τεχνολογιών στα κτήρια.
  • Αναζήτηση κινήτρων για την τόνωση της ζήτησης για ειδικευμένο εργατικό δυναμικό στον κλάδο της οικοδομής και για τη συμμετοχή των εργατοτεχνιτών σε προγράμματα κατάρτισης στις πράσινες τεχνολογίες.
  • Υποστηρικτικά μέτρα και μηχανισμός παρακολούθησης για την εφαρμογή και βιωσιμότητα των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων σε ευρεία κλίμακα.