Εταίροι

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Συντονιστής Έργου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ)
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ)
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ)
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)